ติดต่อเต็นท์

สุระ เลี้ยงประเสริฐ (หน่อง)

ถนนสายเอเชีย บ้านหนองกลาย 197/5-6 หมู่ 5 ตำบลป่าเซ่า

อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

081-6753483